More Words

Words formed from any letters in rachis, plus optional blank

The value of the blank, or of an existing letter already on the game board, is shown at the start of each line.

7 letters

c -   scraich

e -   cahiers   cashier

g -   scraigh

h -   rhachis

k -   ricksha

l -   archils   carlish

m -   charism   chimars   chrisma

6 letters

a -   chairs   charas   rachis

b -   brachs

c -   chairs   rachis

d -   cairds   chadri   chards   darics   radish   shaird

e -   achier   arches   ashier   cahier   caries   cerias   chaise   chares   chaser   ericas   eschar   riches   search

f -   sharif

g -   cigars   garish

h -   chairs   rachis

i -   chairs   ischia   rachis

k -   charks   chirks   kirsch   rakish   schrik   shikar

l -   archil   chiral   laichs

m -   charms   chiasm   chimar   chirms   chrism   ihrams   marish   racism   smirch

n -   arshin   cairns   chains   chinas   inarch   shairn

o -   chiros   choirs   ichors   orchis   scoria

p -   capris   chirps   parish   phasic   raphis   scarph

r -   chairs   charrs   chirrs   rachis   sirrah

s -   chairs   crasis   crissa   rachis

t -   airths   charts   crista   racist   starch   triacs

u -   chiaus

v -   ravish   vicars

w -   rawish

5 letters

a -   acari   arias   chair   chars   chias   crash   haars   hairs   raias   sacra

b -   abris   baric   basic   birch   brach   brash   carbs   crabs   cribs   rabic   sabir   sahib

c -   chair   chars   chias   chics   circa   crash

d -   acids   acrid   asdic   cadis   caids   caird   cards   chads   chard   daric   dashi   hards   raids   shard

e -   aches   acres   areic   arise   cares   carse   ceria   chare   chase   cires   cries   erica   escar   hares   hears   heirs   hires   races   raise   reach   rheas   rices   saice   scare   serac   serai   share   shear   shier   shire

f -   fairs   farci   fiars   hafis   scarf

g -   cigar   crags   girsh   ragis   scrag

h -   chair   chars   chias   crash   hairs   harsh

i -   chair   chias   hairs   rishi

j -   hajis

k -   carks   chark   chirk   hacks   haiks   harks   hicks   racks   rakis   ricks   shack   shark   shirk

l -   arils   carls   clash   hails   harls   hilar   laich   laics   lairs   larch   laris   liars   liras   rails   rials   salic

m -   amirs   chams   charm   chasm   chirm   crams   harms   ihram   machs   mairs   march   marcs   marsh   micas   micra   scram   scrim   simar

n -   airns   cains   cairn   carns   chain   china   chins   narcs   naric   naris   rains   ranch   ranis   sarin   sharn

o -   chaos   chiao   chiro   choir   coirs   coria   hoars   horas   ichor   ohias   orach   orcas   roach

p -   aphis   apish   aspic   caphs   carpi   carps   chaps   chips   chirp   craps   crisp   harps   pairs   parch   paris   picas   scarp   scrap   scrip   sharp   spahi   spica

r -   arris   carrs   chair   charr   chars   chirr   crash   hairs   shirr   sirra

s -   arsis   chars   chias   crash   crass   hairs   saris   scars   shris

t -   airth   airts   aitch   astir   carts   chart   chats   chits   harts   ratch   saith   scart   shirt   sitar   stair   stich   stria   tachs   tahrs   tarsi   trash   triac

u -   arcus   auric   auris   crush   cuish   curia   sauch   scaur   surah

v -   schav   shiva   vairs   vicar

w -   chaws   craws   schwa   wairs   whirs   wisha

y -   chary   chays   hairy   scary

z -   czars   izars   sizar

4 letters

a -   aahs   airs   arch   arcs   aria   asci   cars   casa   cash   char   chia   haar   hair   raia   rash   rias   sari   scar

b -   abri   arbs   bach   bars   bash   bias   bras   bris   cabs   carb   crab   crib   isba   ribs   scab

c -   arch   arcs   asci   cars   cash   char   chia   chic   chis   cris   ichs   rich   scar

d -   acid   aids   arid   cadi   cads   caid   card   chad   chid   dahs   dais   dash   disc   dish   hard   rads   raid   rids   sadi   said   sard   scad   shad

e -   aces   ache   acre   ares   arse   care   case   cire   each   ears   eras   haes   hare   hear   heir   hers   hies   hire   ices   ires   race   rase   recs   reis   resh   rhea   rice   rise   sear   sera   shea   sice   sire

f -   arfs   fair   fash   fiar   firs   fisc   fish   rifs

g -   cigs   crag   gars   gash   ghis   hags   ragi   rags   rigs   scag   shag   sigh

h -   arch   cash   char   chia   chis   hahs   hair   hash   ichs   rash   rich   shah   shri

i -   airs   asci   chia   chis   cris   hair   ichs   iris   rias   rich   sari   shri

j -   haji   jars

k -   arks   cark   cask   hack   haik   hark   hick   irks   khis   kirs   kris   rack   raki   rick   risk   sack   saki   sark   sick

l -   ails   aril   carl   hail   harl   hila   lacs   laic   lair   lari   lars   lash   liar   lich   lira   rail   rial   sail   sial

m -   aims   amir   amis   arms   cams   cham   cram   hams   harm   mach   macs   mair   marc   mars   mash   mica   mirs   rami   rams   rims   scam   sham   shim   sima

n -   ains   airn   anis   cain   cans   carn   chin   hins   hisn   inch   narc   rain   rani   rins   sain   scan   shin   sinh

o -   arco   chao   ciao   coir   cors   cosh   hoar   hora   oars   ocas   ohia   orca   orcs   osar   rhos   rocs   soar   sora   sori

p -   caph   caps   carp   chap   chip   crap   haps   harp   hasp   hips   pacs   pair   pars   pash   phis   pias   pica   pics   pish   raps   rasp   rips   ship   spar   spic

r -   airs   arch   arcs   carr   cars   char   cris   hair   rash   rias   rich   sari   scar   shri

s -   airs   arcs   asci   cars   cash   chis   cris   hiss   ichs   rash   rias   sacs   sari   sash   scar   shri   sics   sirs   sris

t -   acts   airt   aits   arts   cart   cast   cats   chat   chit   cist   hart   hast   hats   hist   hits   itch   rath   rats   sati   scat   shat   shit   sith   star   stir   tach   tahr   tars   thir   this   tics   tsar

u -   crus   curs   huic   rhus   rush   such   sura   uric   ursa

v -   shiv   vacs   vair   vars   visa

w -   caws   chaw   craw   haws   raws   shaw   wair   wars   wash   whir   wich   wish

x -   axis

y -   achy   airy   ashy   cays   chay   hays   racy   rays   ryas   scry   shay

z -   czar   izar

3 letters

a -   aah   aas   aha   air   ais   arc   ars   ash   car   has   rah   ras   ria   sac   sha

b -   abs   arb   bah   bar   bas   bis   bra   cab   rib   sab   sib

c -   arc   car   chi   cis   hic   ich   sac   sic

d -   ads   aid   cad   dah   dis   had   hid   ids   rad   rid   sad

e -   ace   are   ear   era   ers   hae   her   hes   hie   ice   ire   rec   rei   res   sae   sea   sec   sei   ser   she

f -   arf   far   fas   fir   ifs   rif

g -   cig   gar   gas   ghi   hag   rag   rig   sag

h -   ash   chi   hah   has   hic   his   ich   rah   sha   shh

i -   air   ais   chi   cis   hic   his   ich   ria   sic   sir   sri

j -   haj   jar   raj

k -   ark   ask   ick   irk   kas   khi   kir   ska   ski

l -   ail   als   lac   lar   las   lis   sal

m -   aim   ami   arm   cam   ham   him   ism   mac   mar   mas   mir   mis   ram   rim   sim

n -   ain   ani   can   hin   ins   nah   ran   rin   sin

o -   cor   cos   hao   oar   oca   ohs   ora   orc   ors   rho   roc

p -   asp   cap   hap   hip   pac   pah   par   pas   phi   pia   pic   pis   psi   rap   rip   sap   sip   spa

r -   air   arc   ars   car   rah   ras   ria   sir   sri

s -   ais   ars   ash   ass   cis   has   his   ras   sac   sha   sic   sir   sis   sri

t -   act   ait   art   cat   hat   hit   its   rat   sat   sit   tar   tas   tic   tis

u -   cur   sau

v -   vac   var   vas   via   vis

w -   caw   haw   raw   saw   war   was   wha   wis

x -   rax   sax   six   xis

y -   ays   cay   cry   hay   icy   ray   rya   say   shy   yah   yar

New Search

Some random words: laics   ruana   mu   rupee   perambulate   via   aah  


This is not a dictionary, it's a word game wordfinder.   -   Help and FAQ   -   Examples   -   Home

Privacy and Cookies Policy - Share - © Copyright 2004-2017 Morewords.com - 161.975mS