More Words

Words formed from any letters in kahunas, plus optional blank

The value of the blank, or of an existing letter already on the game board, is shown at the start of each line.

7 letters

a -   kahunas

c -   anchusa

h -   kahunas

k -   kahunas

n -   kahunas

p -   punkahs

s -   kahunas

u -   kahunas

6 letters

a -   ankush   kahuna

b -   kasbah

c -   ashcan   chunks   nachas

e -   hausen   nausea   shaken

f -   faunas

h -   ankush   kahuna

i -   haikus

j -   sanjak

k -   ankush   kahuna   sukkah

l -   lauans   uhlans   unlash

m -   ashman   humans   shaman   unmask

n -   ankush   kahuna   sunnah

p -   punkah   punkas

r -   knaurs   ruanas   shrank   shrunk

s -   ankush   hansas   kashas   saunas   shanks

t -   askant   haunts   tankas   thanks   thunks   unhats

u -   ankush   kahuna   unhusk

z -   hazans

5 letters

a -   ankhs   ankus   asana   hanks   hansa   kanas   kasha   khans   sauna   shank

b -   abash   banks   bunks   habus   subah

c -   chunk   hacks   hucks   nucha   sauch   shack   shuck   snack   snuck

d -   dhaks   dunks   hands   nadas   sadhu

e -   ansae   ashen   hakes   hanse   kanes   neuks   nukes   shake   skean   snake   sneak   ukase   usnea

f -   fauna   fauns   funks   haafs   khafs   snafu

g -   aghas   angas   gnash   guans   gunks   hangs   kagus   sanga   sangh   saugh

h -   ankhs   hahas   hanks   hansa   hunks   kasha   khans   shank

i -   haika   haiks   haiku   kains   kinas   knish   unais

j -   jauks   junks

k -   ankhs   ankus   hanks   hunks   kakas   kanas   kasha   khans   shank   skunk

l -   alans   anlas   hauls   hulas   hulks   lakhs   lauan   lunas   lunks   nasal   shaul   shuln   slank   slunk   uhlan   ulans   ulnas

m -   amahs   human   manas   manus

n -   ankhs   ankus   annas   hanks   hansa   hunks   kanas   khans   naans   nanas   sauna   shank   sunna

o -   anoas   honks   kaons   koans   shako

p -   kapas   kaphs   knaps   pasha   punas   punka   punks   spank   spunk

q -   aquas   quash

r -   araks   auras   haars   harks   karns   knars   knaur   knurs   narks   ranks   ruana   saran   shark   sharn   snark   surah

s -   ankhs   ankus   hanks   hansa   hunks   husks   kanas   kasha   khans   sauna   shank   shuns   skuas   snash

t -   antas   aunts   hants   haunt   hunts   katas   khats   shunt   snath   stank   stunk   takas   tanka   tanks   thank   thunk   tunas   unhat

u -   ankus   hunks   sauna   unaus

v -   kavas

w -   awash   hawks   shawn   swank   wauks

y -   ayahs   hanky   hunky   husky   shaky   snaky   unsay   yanks   yuans

z -   azans   hazan

4 letters

a -   aahs   anas   ankh   ansa   anus   auks   hank   kaas   kana   khan   kuna   sank   skua

b -   abas   baas   bank   bans   bash   bask   bunk   buns   bush   busk   habu   hubs   kabs   nabs   nubs   snub   suba

c -   cans   casa   cash   cask   cusk   hack   huck   sack   scan   such   suck

d -   ands   dahs   daks   dank   dash   dhak   dunk   duns   dusk   hand   nada   sand   shad

e -   anes   asea   haen   haes   hake   hens   hues   kaes   kane   keas   kens   kues   kune   neuk   nuke   sake   sane   shea   ukes

f -   fans   fash   faun   funk   funs   haaf   kafs   khaf

g -   agas   agha   anga   gash   gaun   gnus   guan   gunk   guns   gush   hags   hang   hugs   hung   kagu   nags   saga   sang   shag   skag   snag   snug   sugh   sung   ughs

h -   aahs   ankh   haha   hahs   hank   hash   hunh   hunk   huns   hush   husk   khan   shah   shun

i -   ains   akin   anis   haik   hins   hisn   inks   kain   khis   kina   kins   sain   saki   shin   sinh   sink   skin   unai

j -   jauk   junk

k -   ankh   auks   hank   hunk   husk   kaas   kaka   kana   khan   kuna   sank   skua   sunk

l -   aals   alan   alas   anal   haul   hula   hulk   lakh   lank   lash   luna   lunk   lush   saul   shul   sulk   ulan   ulna

m -   amah   amas   amus   hams   hums   mana   mans   mash   mask   maun   muns   mush   musk   sham

n -   anas   ankh   anna   ansa   anus   hank   hunk   huns   kana   khan   kuna   naan   nana   nans   nuns   sank   shun   sunk   sunn

o -   anoa   honk   hons   kaon   koan   koas   naos   nosh   nous   oaks   okas   onus   soak   souk

p -   haps   hasp   kapa   kaph   knap   naps   pans   pash   puna   punk   puns   push   snap   span   spun   upas

q -   aqua

r -   arak   arks   aura   haar   hark   karn   knar   knur   nark   rank   rash   rhus   runs   rush   rusk   sark   sura   urns   ursa

s -   aahs   anas   ansa   anus   asks   auks   huns   husk   kaas   sank   sans   sash   shun   skas   skua   sunk   suns

t -   anta   ants   aunt   hant   hast   hats   haut   hunt   huts   kata   kats   khat   nuts   shat   shut   skat   stun   taka   tank   tans   task   taus   than   thus   tuna   tuns   tush   tusk   utas

u -   anus   auks   hunk   huns   husk   kuna   shun   skua   sunk   unau

v -   kava   kvas   vans   vasa   vaus

w -   awns   hawk   haws   hwan   sawn   shaw   snaw   swan   wans   wash   wauk

y -   ashy   ayah   hays   kays   nays   shay   yaks   yank   yuan   yuks

z -   azan

3 letters

a -   aah   aas   aha   ana   ash   ask   auk   has   kas   nah   sau   sha   ska

b -   aba   abs   baa   bah   ban   bas   bun   bus   hub   kab   nab   nub   sab   sub

c -   can   sac

d -   ads   and   dah   dak   duh   dun   had   sad

e -   ane   eau   ens   hae   hen   hes   hue   kae   kea   ken   kue   nae   sae   sea   sen   she   sue   uke   use

f -   fan   fas   fun   kaf

g -   aga   gan   gas   gnu   gun   hag   hug   nag   sag   ugh

h -   aah   aha   ash   hah   has   huh   hun   nah   sha   shh

i -   ain   ais   ani   hin   his   ink   ins   khi   kin   sin   ski

j -   haj   jun   jus

k -   ask   auk   kas   ska

l -   aal   ala   als   las   sal

m -   ama   amu   ham   hum   man   mas   mun   mus   nam   sum

n -   ana   hun   nah   nan   nun   nus   sun   uns

o -   hao   hon   koa   kos   noh   nos   oak   ohs   oka   ons   son   sou

p -   asp   hap   hup   nap   pah   pan   pas   pun   pus   sap   spa   sup   ups

q -   qua   suq

r -   ark   ars   rah   ran   ras   run   urn

s -   aas   ash   ask   ass   has   kas   nus   sau   sha   ska   sun   uns

t -   ant   hat   hut   kat   nth   nut   sat   tan   tas   tau   tsk   tun   uta   uts

u -   auk   hun   nus   sau   sun   uns

v -   ava   van   vas   vau

w -   awa   awn   haw   naw   saw   wan   was   wha

x -   sax

y -   any   ays   hay   kay   nay   say   shy   sky   syn   yah   yak   yuk

New Search

Some random words: iamb   gweduc   fuehrer   immaculacies   ingroup   skoal   kola  


This is not a dictionary, it's a word game wordfinder.   -   Help and FAQ   -   Examples   -   Home

Privacy and Cookies Policy - Share - © Copyright 2004-2017 Morewords.com - 305.150mS