More Words

Words formed from any letters in infra, plus optional blank

The value of the blank, or of an existing letter already on the game board, is shown at the start of each line.

6 letters

a -   farina

e -   fainer   infare

g -   faring

m -   firman

u -   unfair

5 letters

a -   infra   naira

b -   bairn   brain

c -   cairn   farci   franc   naric

d -   dinar   drain   nadir   ranid

e -   afire   feria   finer   frena   infer

f -   infra

g -   fagin   garni   grain

i -   infra

k -   fakir   frank   kafir

l -   filar   final   flair   frail

m -   inarm

n -   infra

o -   noria

q -   faqir

r -   friar   infra

s -   airns   fairs   fiars   firns   naifs   naris   rains   ranis   sarin

t -   afrit   faint   riant   train

u -   furan

v -   invar   ravin

w -   rawin

y -   fairy   rainy

4 letters

a -   afar   airn   aria   fain   fair   fiar   naif   raia   rain   rani

b -   abri   bani   barf   barn   bran   brin

c -   cain   carn   narc

d -   arid   darn   fard   find   nard   raid   rand   rind

e -   earn   fane   fare   fear   fern   fine   fire   frae   near   neif   reif   rein   rife

f -   fain   fair   fiar   firn   naif   raff   riff

g -   agin   fang   frag   frig   gain   girn   gnar   gran   grin   ragi   rang   ring

h -   hair

i -   airn   fain   fair   fiar   firn   inia   naif   rain   rani

k -   akin   fink   kaif   kain   karn   kina   kirn   knar   nark   raki   rank   rink

l -   alif   anil   aril   fail   farl   fila   flan   lain   lair   lari   liar   lira   nail   rail   rial

m -   amin   amir   farm   firm   main   mair   mina   rami

n -   airn   fain   firn   naif   rain   rani

o -   fano   faro   fino   foin   fora   info   inro   iron   naoi   noir   nori   roan

p -   frap   nipa   pain   pair   pian   pina   pirn

r -   airn   fair   fiar   firn   rain   rani

s -   ains   airs   anis   arfs   fans   fins   firs   rias   rifs   rins   sain   sari

t -   airt   anti   fart   fiat   frat   frit   raft   rant   rift   tain   tarn

u -   faun   ruin   unai

v -   vain   vair   vina

w -   fawn   waif   wain   wair   warn

y -   airy   ayin   fray   nary   yarn

z -   friz   izar   nazi   zarf

3 letters

a -   ain   air   ana   ani   arf   fan   far   ran   ria

b -   arb   ban   bar   bin   bra   fib   nab   nib   rib

c -   arc   can   car

d -   aid   and   din   fad   fid   rad   rid

e -   ane   are   ear   era   ern   fen   fer   fie   ire   nae   ref   rei

f -   aff   arf   fan   far   fin   fir   iff   rif

g -   fag   fig   gan   gar   gin   nag   rag   rig

h -   hin   nah   rah

i -   ain   air   ani   fin   fir   ria   rif   rin

j -   jar   jin   raj

k -   ark   ink   irk   kaf   kif   kin   kir

l -   ail   fil   lar   lin   nil

m -   aim   ami   arm   man   mar   mir   nam   nim   ram   rim

n -   ain   ani   fan   fin   inn   nan   ran   rin

o -   fon   for   fro   ion   nor   oaf   oar   ora

p -   nap   nip   pan   par   pia   pin   rap   rip

r -   air   arf   far   fir   ran   ria   rif   rin

s -   ais   ars   fas   ifs   ins   ras   sin   sir   sri

t -   aft   ait   ant   art   fat   fit   nit   rat   tan   tar   tin

u -   fun   fur   run   urn

v -   van   var   via

w -   awn   naw   raw   wan   war   win

x -   fax   fix   nix   rax

y -   any   fay   fry   nay   ray   rya   yar   yin

z -   fiz   zin

New Search

Some random words: ajar   ne   iatric   aimed   eicosanoid   riesling   iatric  


This is not a dictionary, it's a word game wordfinder.   -   Help and FAQ   -   Examples   -   Home

Privacy and Cookies Policy - Share - © Copyright 2004-2017 Morewords.com - 90.115mS