More Words

Words formed from any letters in crasis, plus optional blank

The value of the blank, or of an existing letter already on the game board, is shown at the start of each line.

7 letters

a -   ascaris

l -   crissal

m -   racisms

t -   racists   sacrist

u -   cuirass

6 letters

a -   cassia   crasis   crissa

b -   basics   sabirs

c -   crasis   crissa

d -   asdics   cairds   darics

e -   arises   caress   caries   carses   cerias   crases   crises   ericas   escars   raises   saices   scares   scries   seracs   serais

f -   scarfs

g -   cigars   scrags

h -   chairs   rachis

i -   crasis   crisis   crissa

m -   racism   scrams   scrims   simars

n -   cairns   sarins

o -   across   scoria

p -   aspics   capris   crisps   scarps   scraps   scrips   spicas

r -   crasis   crissa   sirras

s -   cassis   crasis   crissa

t -   crista   racist   scarts   sistra   sitars   stairs   triacs

u -   scaurs

v -   vicars

z -   sizars

5 letters

a -   acari   arias   arsis   assai   casas   crass   raias   sacra   saris   scars

b -   abris   baric   basic   basis   bassi   brass   carbs   crabs   cribs   isbas   rabic   sabir   scabs

c -   circa   crass   scars

d -   acids   acrid   asdic   cadis   caids   caird   cards   daric   discs   raids   sadis   saids   sards   scads

e -   acres   areic   arise   arses   cares   carse   cases   ceria   cires   cress   cries   erica   escar   races   raise   rases   rices   rises   saice   scare   sears   serac   serai   sices   sires

f -   fairs   farci   fiars   fiscs   frass   scarf

g -   cigar   crags   grass   ragis   scags   scrag

h -   chair   chars   chias   crash   hairs   shris

i -   arsis   saris

k -   carks   casks   racks   rakis   ricks   risks   sacks   sakis   sarks   sicks

l -   arils   carls   class   laics   lairs   laris   liars   liras   rails   rials   sails   salic   sials   sisal

m -   amirs   amiss   crams   mairs   marcs   micas   micra   scams   scram   scrim   simar   simas

n -   airns   cains   cairn   carns   narcs   naric   naris   rains   ranis   sains   sarin   sasin   scans

o -   coirs   coria   cross   oasis   orcas   ossia   saros   soars   soras

p -   apsis   aspic   aspis   carpi   carps   craps   crisp   pairs   paris   picas   priss   rasps   scarp   scrap   scrip   spars   spica   spics

r -   arris   arsis   carrs   crass   saris   scars   sirra

s -   arsis   crass   saris   scars

t -   airts   astir   carts   casts   cists   satis   scart   scats   sitar   stair   stars   stirs   stria   tarsi   trass   triac   tsars

u -   arcus   ascus   auric   auris   casus   curia   risus   scaur   suras

v -   vairs   vicar   visas

w -   craws   wairs

y -   cissy   scary

z -   czars   izars   sizar

4 letters

a -   airs   arcs   aria   asci   cars   casa   raia   rias   sacs   sari   scar

b -   abri   arbs   bars   bass   bias   bras   bris   cabs   carb   crab   crib   isba   ribs   sabs   scab   sibs

c -   arcs   asci   cars   cris   sacs   scar   sics

d -   acid   aids   arid   cadi   cads   caid   card   dais   disc   diss   rads   raid   rids   sadi   said   sard   scad

e -   aces   acre   ares   arse   care   case   cess   cire   ears   eras   ices   ires   race   rase   recs   reis   rice   rise   sear   seas   secs   seis   sera   sers   sice   sire

f -   arfs   fair   fiar   firs   fisc   rifs

g -   cigs   crag   gars   ragi   rags   rigs   sags   scag

h -   arch   cash   char   chia   chis   hair   hiss   ichs   rash   rich   sash   shri

i -   airs   asci   cris   iris   rias   sari   sics   sirs   sris

j -   jars

k -   arks   asks   cark   cask   irks   kirs   kiss   kris   rack   raki   rick   risk   sack   saki   sark   sick   skas   skis

l -   ails   aril   carl   lacs   laic   lair   lari   lars   lass   liar   lira   rail   rial   sail   sals   sial

m -   aims   amir   amis   arms   cams   cram   isms   macs   mair   marc   mars   mass   mica   mirs   miss   rami   rams   rims   scam   sima   sims

n -   ains   airn   anis   cain   cans   carn   narc   rain   rani   rins   sain   sans   scan   sins

o -   arco   ciao   coir   cors   coss   oars   ocas   orca   orcs   osar   ossa   rocs   soar   sora   sori

p -   asps   caps   carp   crap   pacs   pair   pars   pass   pias   pica   pics   piss   psis   raps   rasp   rips   saps   sips   spar   spas   spic

r -   airs   arcs   carr   cars   cris   rias   sari   scar   sirs   sris

s -   airs   arcs   asci   cars   cris   rias   sacs   sari   sass   scar   sics   sirs   sris

t -   acts   airt   aits   arts   cart   cast   cats   cist   rats   sati   scat   sits   star   stir   tars   tass   tics   tsar

u -   crus   curs   cuss   sura   uric   ursa

v -   vacs   vair   vars   visa

w -   caws   craw   raws   saws   wair   wars   wiss

x -   axis

y -   airy   cays   racy   rays   ryas   says   scry

z -   czar   izar

3 letters

a -   aas   air   ais   arc   ars   ass   car   ras   ria   sac

b -   abs   arb   bar   bas   bis   bra   cab   rib   sab   sib

c -   arc   car   cis   sac   sic

d -   ads   aid   cad   dis   ids   rad   rid   sad

e -   ace   are   ear   era   ers   ess   ice   ire   rec   rei   res   sae   sea   sec   sei   ser

f -   arf   far   fas   fir   ifs   rif

g -   cig   gar   gas   rag   rig   sag

h -   ash   chi   has   hic   his   ich   rah   sha

i -   air   ais   cis   ria   sic   sir   sis   sri

j -   jar   raj

k -   ark   ask   ick   irk   kas   kir   ska   ski

l -   ail   als   lac   lar   las   lis   sal

m -   aim   ami   arm   cam   ism   mac   mar   mas   mir   mis   ram   rim   sim

n -   ain   ani   can   ins   ran   rin   sin

o -   cor   cos   oar   oca   ora   orc   ors   roc   sos

p -   asp   cap   pac   par   pas   pia   pic   pis   psi   rap   rip   sap   sip   spa

r -   air   arc   ars   car   ras   ria   sir   sri

s -   ais   ars   ass   cis   ras   sac   sic   sir   sis   sri

t -   act   ait   art   cat   its   rat   sat   sit   tar   tas   tic   tis

u -   cur   sau

v -   vac   var   vas   via   vis

w -   caw   raw   saw   war   was   wis

x -   rax   sax   six   xis

y -   ays   cay   cry   icy   ray   rya   say   yar

New Search

Some random words: loaves   gaeing   eke   eicosanoid   veal   dhobi   wield  


This is not a dictionary, it's a word game wordfinder.   -   Help and FAQ   -   Examples   -   Home

Privacy and Cookies Policy - Share - © Copyright 2004-2017 Morewords.com - 246.373mS