More Words

Words formed from any letters in chrisma, plus optional blank

The value of the blank, or of an existing letter already on the game board, is shown at the start of each line.

8 letters

a -   archaism   charisma

e -   chimeras   marchesi

l -   chrismal

s -   charisms

7 letters

a -   charism   chiasma   chimars   chrisma

b -   mihrabs

c -   charism   chasmic   chimars   chrisma   scraich

d -   dharmic   dirhams   drachms   midrash

e -   cahiers   cashier   chamise   chimera   chimers   marches   mesarch   mishear   schmear

g -   scraigh

h -   charism   chimars   chrisma   rhachis

i -   charism   chiasmi   chimars   chrisma

k -   kashmir   ricksha

l -   archils   carlish   chimlas

m -   charism   chimars   chrisma   rammish

n -   harmins   narcism

o -   chamiso   chamois   chrisom   chromas   mohairs

r -   charism   chimars   chrisma

s -   charism   chiasms   chimars   chrisma   chrisms   racisms

t -   tachism   thairms   thirams

w -   warmish

y -   myricas

z -   czarism

6 letters

a -   ahimsa   ashram   camisa   chairs   charas   charms   chiasm   chimar   ihrams   marish   rachis   racism

b -   bimahs   brachs   chimbs   mbiras   mihrab

c -   chairs   charms   chiasm   chimar   chirms   chrism   rachis   racism   smirch

d -   cairds   chadri   chards   darics   dirham   disarm   drachm   radish   shaird

e -   achier   aimers   amices   arches   armies   ashier   cahier   camise   caries   cerias   chaise   chares   chaser   chimer   chimes   creams   crimes   ericas   eschar   haemic   harems   hermai   macers   maches   masher   mashie   miches   ramies   riches   sachem   samech   schema   scream   search   shmear

f -   famish   sharif

g -   cigars   garish   magics

h -   chairs   charms   chiasm   chimar   chirms   chrism   ihrams   marish   rachis   smirch

i -   chairs   chiasm   chimar   chirms   chrism   ihrams   ischia   marish   rachis   racism   smirch

k -   charks   chirks   hakims   karmic   kirsch   rakish   schrik   shikar

l -   archil   chimla   chiral   claims   laichs

m -   charms   chiasm   chimar   chirms   chrism   ihrams   marish   racism   smirch

n -   arshin   cairns   chains   chinas   harmin   inarch   inarms   manics   shairn

o -   caroms   chiros   choirs   chroma   ichors   machos   macros   micros   mochas   mohair   mosaic   orchis   scoria

p -   capris   champs   chimps   chirps   cramps   crimps   mishap   parish   phasic   primas   raphis   scampi   scarph   scrimp   shrimp

r -   chairs   charms   charrs   chimar   chirms   chirrs   chrism   ihrams   marish   rachis   racism   sirrah   smirch

s -   chairs   charms   chasms   chiasm   chirms   chrism   crasis   crissa   ihrams   marish   rachis   racism   schism   scrams   scrims   simars   smirch

t -   airths   charts   crista   mastic   mirths   misact   racist   starch   thairm   tharms   thiram   triacs

u -   amicus   chiaus   sacrum   sumach   umiacs

v -   ravish   vicars

w -   rawish

y -   chasmy   cymars   marshy   myrica

z -   mirzas   zirams

5 letters

a -   acari   amahs   amias   amirs   arias   camas   chair   chams   charm   chars   chasm   chias   crams   crash   haars   hairs   harms   ihram   maars   machs   mairs   march   marcs   maria   marsh   micas   micra   raias   sacra   scram   simar

b -   abris   baric   barms   basic   bimah   bimas   birch   brach   brash   brims   carbs   chimb   crabs   cribs   iambs   mbira   rabic   sabir   sahib

c -   acmic   chair   chams   charm   chars   chasm   chias   chics   chirm   circa   crams   crash   machs   march   marcs   micas   micra   scram   scrim

d -   acids   acrid   amids   asdic   cadis   caids   caird   cards   chads   chard   daric   dashi   drams   hards   maids   raids   shard

e -   aches   acmes   acres   aimer   amice   amies   areic   arise   cames   cares   carse   ceria   chare   chase   chime   cires   cream   cries   crime   emirs   erica   escar   haems   hames   harem   hares   hears   heirs   hemic   herma   herms   hires   macer   maces   mache   mares   marse   maser   mesic   miche   mires   miser   races   raise   ramie   reach   reams   rheas   rices   rimes   saice   scare   serac   serai   shame   share   shear   shier   shire   smear

f -   fairs   farci   farms   fiars   firms   hafis   mafic   scarf

g -   agism   cigar   crags   gamic   girsh   grams   magic   ragis   scrag   sigma

h -   chair   chams   charm   chars   chasm   chias   chirm   crash   hairs   harms   harsh   ihram   machs   march   marsh

i -   amici   amirs   chair   chias   chirm   hairs   ihram   mairs   micas   micra   rishi   scrim   simar

j -   hajis

k -   carks   chark   chirk   hacks   haiks   hakim   harks   hicks   macks   marks   micks   mikra   mirks   racks   rakis   ricks   shack   shark   shirk   smack   smirk

l -   arils   calms   carls   claim   clams   clash   hails   halms   harls   hilar   laich   laics   lairs   larch   laris   liars   limas   liras   mails   malic   marls   milch   rails   rials   salic   salmi

m -   amirs   chams   charm   chasm   chirm   crams   harms   ihram   imams   machs   maims   mairs   march   marcs   marsh   miasm   micas   micra   scram   scrim   simar   smarm

n -   airns   amins   amnic   cains   cairn   carns   chain   china   chins   inarm   mains   manic   minas   narcs   naric   naris   rains   ranch   ranis   sarin   sharn

o -   carom   chaos   chiao   chiro   choir   coirs   comas   coria   corms   hoars   horas   ichor   macho   macro   micro   mocha   moira   moras   ohias   ohmic   orach   orcas   osmic   roach   roams   schmo

p -   aphis   apish   aspic   campi   camps   caphs   carpi   carps   champ   chaps   chimp   chips   chirp   cramp   craps   crimp   crisp   harps   pairs   parch   paris   picas   pimas   prams   prima   prims   prism   ramps   scamp   scarp   scrap   scrip   sharp   spahi   spica

r -   amirs   arris   carrs   chair   charm   charr   chars   chirm   chirr   crams   crash   hairs   harms   ihram   mairs   march   marcs   marsh   micra   scram   scrim   shirr   simar   sirra

s -   amirs   amiss   arsis   chams   chars   chasm   chias   crams   crash   crass   hairs   harms   machs   mairs   marcs   marsh   micas   saris   scams   scars   scram   scrim   shams   shims   shris   simar   simas   smash

t -   airth   airts   aitch   astir   carts   chart   chats   chits   harts   maist   marts   match   maths   mirth   ratch   saith   scart   shirt   sitar   smart   smith   stair   stich   stria   tachs   tahrs   tamis   tarsi   tharm   trams   trash   triac   trims

u -   arcus   arums   auric   auris   chums   crush   cuish   curia   humic   muras   musca   music   ramus   sauch   scaur   scrum   sumac   surah   umiac

v -   mavis   schav   shiva   vairs   vicar

w -   chaws   craws   schwa   shawm   swami   swarm   wairs   warms   whams   whims   whirs   wisha

x -   maxis

y -   chary   chays   cymar   cymas   hairy   mashy   scary

z -   czars   izars   mirza   sizar   ziram

4 letters

a -   aahs   aims   airs   amah   amas   amia   amir   amis   arch   arcs   aria   arms   asci   cams   cars   casa   cash   cham   char   chia   cram   haar   hair   hams   harm   maar   mach   macs   mair   marc   mars   mash   mica   raia   rami   rams   rash   rias   sari   scam   scar   sham   sima

b -   abri   arbs   bach   bams   barm   bars   bash   bias   bima   bras   brim   bris   cabs   carb   crab   crib   iamb   isba   mibs   ribs   scab

c -   arch   arcs   asci   cams   cars   cash   cham   char   chia   chic   chis   cram   cris   ichs   mach   macs   marc   mica   rich   scam   scar

d -   acid   aids   amid   arid   cadi   cads   caid   card   chad   chid   dahs   dais   dams   dash   dims   disc   dish   dram   hard   mads   maid   mids   rads   raid   rids   sadi   said   sard   scad   shad

e -   aces   ache   acme   acre   ahem   amie   ares   arse   came   care   case   cire   each   ears   emic   emir   eras   haem   haes   hame   hare   hear   heir   hems   herm   hers   hies   hire   ices   ires   mace   maes   mare   mesa   mesh   mice   mire   mise   race   rase   ream   recs   reis   rems   resh   rhea   rice   rime   rise   same   seam   sear   semi   sera   shea   sice   sire

f -   arfs   fair   farm   fash   fiar   firm   firs   fisc   fish   rifs

g -   cigs   crag   gams   gars   gash   ghis   gram   grim   hags   magi   mags   migs   ragi   rags   rigs   scag   shag   sigh

h -   arch   cash   cham   char   chia   chis   hahs   hair   hams   harm   hash   ichs   mach   mash   rash   rich   shah   sham   shim   shri

i -   aims   airs   amir   amis   asci   chia   chis   cris   hair   ichs   iris   mair   mica   miri   mirs   rami   rias   rich   rims   sari   shim   shri   sima

j -   haji   jams   jars   jism

k -   arks   cark   cask   hack   haik   hark   hick   irks   kami   khis   kirs   kris   mack   mark   mask   mick   mirk   rack   raki   rick   risk   sack   saki   sark   sick   skim

l -   ails   alms   aril   calm   carl   clam   hail   halm   harl   hila   lacs   laic   lair   lams   lari   lars   lash   liar   lich   lima   lira   mail   marl   mils   rail   rial   sail   sial   slam   slim

m -   aims   amir   amis   arms   cams   cham   cram   hams   harm   imam   mach   macs   maim   mair   marc   mars   mash   mica   mirs   rami   rams   rims   scam   sham   shim   sima

n -   ains   airn   amin   anis   cain   cans   carn   chin   hins   hisn   inch   main   mans   mina   narc   nims   rain   rani   rins   sain   scan   shin   sinh

o -   arco   chao   ciao   coir   coma   corm   cors   cosh   hoar   hora   mhos   miso   moas   mocs   mora   mors   mosh   oars   ocas   ohia   ohms   orca   orcs   osar   rhos   roam   rocs   roms   shmo   soar   soma   sora   sori

p -   amps   camp   caph   caps   carp   chap   chip   crap   haps   harp   hasp   hips   imps   maps   pacs   pair   pams   pars   pash   phis   pias   pica   pics   pima   pish   pram   prim   ramp   raps   rasp   rips   samp   ship   simp   spam   spar   spic

r -   airs   amir   arch   arcs   arms   carr   cars   char   cram   cris   hair   harm   mair   marc   mars   mirs   rami   rams   rash   rias   rich   rims   sari   scar   shri

s -   aims   airs   amis   arcs   arms   asci   cams   cars   cash   chis   cris   hams   hiss   ichs   isms   macs   mars   mash   mass   mirs   miss   rams   rash   rias   rims   sacs   sari   sash   scam   scar   sham   shim   shri   sics   sima   sims   sirs   sris

t -   acts   airt   aits   arts   cart   cast   cats   chat   chit   cist   hart   hast   hats   hist   hits   itch   mart   mast   math   mats   mist   rath   rats   sati   scat   shat   shit   sith   smit   star   stir   tach   tahr   tams   tars   thir   this   tics   tram   trim   tsar

u -   amus   arum   chum   crus   curs   huic   hums   much   mura   mush   rhus   rums   rush   scum   such   sura   uric   ursa

v -   shiv   vacs   vair   vars   vims   visa

w -   caws   chaw   craw   cwms   haws   maws   raws   shaw   swam   swim   wair   warm   wars   wash   wham   whim   whir   wich   wish

x -   axis   maxi

y -   achy   airy   army   ashy   cays   chay   cyma   hays   mays   miry   racy   rays   rimy   ryas   scry   shay   yams

z -   czar   izar

3 letters

a -   aah   aas   aha   aim   air   ais   ama   ami   arc   arm   ars   ash   cam   car   ham   has   mac   mar   mas   rah   ram   ras   ria   sac   sha

b -   abs   arb   bah   bam   bar   bas   bis   bra   cab   mib   rib   sab   sib

c -   arc   cam   car   chi   cis   hic   ich   mac   sac   sic

d -   ads   aid   cad   dah   dam   dim   dis   had   hid   ids   mad   mid   rad   rid   sad

e -   ace   are   ear   ems   era   ers   hae   hem   her   hes   hie   ice   ire   mae   rec   rei   rem   res   sae   sea   sec   sei   ser   she

f -   arf   far   fas   fir   ifs   rif

g -   cig   gam   gar   gas   ghi   hag   mag   mig   rag   rig   sag

h -   ash   chi   hah   ham   has   hic   him   his   ich   rah   sha   shh

i -   aim   air   ais   ami   chi   cis   hic   him   his   ich   ism   mir   mis   ria   rim   sic   sim   sir   sri

j -   haj   jam   jar   raj

k -   ark   ask   ick   irk   kas   khi   kir   ska   ski

l -   ail   als   lac   lam   lar   las   lis   mil   sal

m -   aim   ami   arm   cam   ham   him   hmm   ism   mac   mar   mas   mim   mir   mis   ram   rim   sim

n -   ain   ani   can   hin   ins   man   nah   nam   nim   ran   rin   sin

o -   cor   cos   hao   mho   moa   moc   mor   mos   oar   oca   ohm   ohs   oms   ora   orc   ors   rho   roc   rom   som

p -   amp   asp   cap   hap   hip   imp   map   pac   pah   pam   par   pas   phi   pia   pic   pis   psi   rap   rip   sap   sip   spa

r -   air   arc   arm   ars   car   mar   mir   rah   ram   ras   ria   rim   sir   sri

s -   ais   ars   ash   ass   cis   has   his   ism   mas   mis   ras   sac   sha   sic   sim   sir   sis   sri

t -   act   ait   art   cat   hat   hit   its   mat   rat   sat   sit   tam   tar   tas   tic   tis

u -   amu   cum   cur   hum   mus   rum   sau   sum

v -   vac   var   vas   via   vim   vis

w -   caw   cwm   haw   maw   raw   saw   war   was   wha   wis

x -   max   mix   rax   sax   six   xis

y -   ays   cay   cry   hay   icy   may   ray   rya   say   shy   yah   yam   yar

New Search

Some random words: eel   alef   lek   deific   cobby   ubieties   tmeses  


This is not a dictionary, it's a word game wordfinder.   -   Help and FAQ   -   Examples   -   Home

Privacy and Cookies Policy - Share - © Copyright 2004-2017 Morewords.com - 460.040mS