More Words

List all words ending with ous

1201 words found.

abstemious
abstentious
acajous
acarpous
acaulous
acephalous
acerous
acetous
acidulous
acinous
acrimonious
actinomycetous
adenocarcinomatous
adenomatous
adipous
adscititious
adulterous
aduncous
advantageous
adventitious
adventurous
aeneous
agamous
alacritous
albuminous
alliaceous
allogamous
altitudinous
aluminous
amadous
ambidextrous
ambiguous
ambitious
amentiferous
amorous
amorphous
amphibious
anachronous
anadromous
analogous
anasarcous
anatropous
androgynous
anemophilous
anestrous
anfractuous
anginous
angiomatous
angiospermous
angulous
anhydrous
anisogamous
anomalous
anonymous
anserous
anthophilous
anthropophagous
antireligious
antituberculous
antonymous
anurous
anxious
apetalous
aphthous
apodous
apogamous
aposporous
apterous
aqueous
aquiferous
araceous
arboreous
arborous
arduous
arenaceous
arenicolous
arenous
argentiferous
argillaceous
armigerous
arsenious
arsenous
arsonous
arteriovenous
ascomycetous
assiduous
astomous
asynchronous
atheromatous
atrabilious
atrocious
audacious
auriferous
aurous
auspicious
autocephalous
autochthonous
autoecious
autogamous
autogenous
autologous
autonomous
autotomous
avaricious
awmous
azygous
barbarous
basidiomycetous
battailous
bayous
beauteous
bibliolatrous
bibulous
bigamous
bijous
bijugous
bilious
bimanous
biogenous
biparous
biramous
bituminous
blasphemous
blusterous
bodacious
boisterous
bonhomous
boubous
bounteous
brachypterous
brumous
bulbous
bullous
bumptious
burglarious
burnous
butyrous
cachous
cacophonous
cadaverous
caducous
calamitous
calcareous
calcicolous
calciferous
calcifugous
calculous
caliginous
callipygous
callous
calumnious
camphoraceous
campylotropous
cancellous
cancerous
cankerous
canorous
cantankerous
capacious
capricious
captious
carbonaceous
carboniferous
carcajous
carcinomatous
caribous
carious
carnivorous
cartilaginous
caseous
catadromous
cataractous
cautious
cavernicolous
cavernous
cementitious
censorious
ceremonious
cernuous
cerous
ceruminous
cetaceous
champertous
chancrous
chitinous
chivalrous
chlorophyllous
chlorous
chromous
chylous
chymous
cinereous
circuitous
circumfluous
cirrous
citreous
citrous
clamorous
clangorous
cleistogamous
cobaltous
coccous
coetaneous
coleopterous
collagenous
collembolous
collenchymatous
commodious
comous
compendious
complicitous
compunctious
condylomatous
congenerous
congous
congruous
coniferous
consanguineous
conscientious
conscious
consentaneous
conspicuous
contagious
contemporaneous
contemptuous
contentious
conterminous
contiguous
continuous
contradictious
contrarious
contumacious
contumelious
copious
coprophagous
coprophilous
coriaceous
cormous
corneous
coterminous
coumarous
courageous
courteous
couscous
covetous
coypous
crankous
crapulous
credulous
cretinous
cribrous
criminous
croupous
cruciferous
crustaceous
cryptogamous
cumbrous
cumulous
cupreous
cupriferous
cuprous
curious
curvaceous
curvacious
cutaneous
cymous
dangerous
decapodous
deciduous
declivitous
decorous
deleterious
delicious
delirious
dentulous
desirous
despiteous
deuteranomalous
devious
dexterous
dextrous
diadelphous
diadromous
diamondiferous
diaphanous
diathermanous
diatomaceous
dichogamous
dichotomous
diclinous
dicotyledonous
didymous
diecious
diestrous
digamous
dimerous
dimorphous
dioecious
dioicous
dipterous
disadvantageous
disastrous
discontinuous
discourteous
disharmonious
disingenuous
dispiteous
disputatious
dissentious
distichous
dizygous
dolorous
drupaceous
dubious
duplicitous
duteous
echinodermatous
eczematous
edacious
edematous
edentulous
efficacious
egregious
elytrous
emphysematous
emulous
enantiomorphous
endogamous
endogenous
enginous
enormous
enterocoelous
entomophagous
entomophilous
envious
epigeous
epigonous
epigynous
epiphanous
epitheliomatous
eponymous
ericaceous
erogenous
erroneous
erythematous
estrous
euphonious
eurokous
eurythermous
exanthematous
excrementitious
exiguous
eximious
exogamous
exogenous
expeditious
extemporaneous
extraneous
fabulous
facetious
factious
factitious
fallacious
famous
fantabulous
farinaceous
farraginous
fashious
fastidious
fastuous
fatuous
felicitous
felonious
ferocious
ferreous
ferriferous
ferrous
ferruginous
feverous
fibromatous
fibrous
fictitious
filamentous
fissiparous
fistulous
flagitious
flexuous
flirtatious
floriferous
foliaceous
folious
foraminous
fortuitous
fossiliferous
frabjous
fractious
frivolous
froufrous
fructuous
frugivorous
fucous
fugacious
fulgurous
fuliginous
fulvous
fungous
furious
fuscous
gallinaceous
gallous
gametogenous
gamopetalous
gangrenous
garnetiferous
garrulous
gaseous
gelatinous
generous
geosynchronous
gibbous
glabrous
glamorous
glamourous
glaucous
globous
glorious
glutenous
glutinous
gluttonous
goitrous
gorgeous
gracious
gramineous
graminivorous
granivorous
granulomatous
gratuitous
gregarious
grievous
griseous
grumous
gummatous
gummous
gymnospermous
gynandrous
gypseous
gypsiferous
halogenous
hamulous
harmonious
hazardous
hebetudinous
heinous
heliolatrous
hellacious
hematogenous
hematophagous
hemimetabolous
hemipterous
hemizygous
herbaceous
herbivorous
heterocystous
heteroecious
heterogamous
heterogeneous
heterogenous
heterologous
heteronomous
heterophyllous
heteropterous
heterosporous
heterozygous
hideous
hilarious
holometabolous
homogamous
homogeneous
homogenous
homologous
homonymous
homophonous
homopterous
homosporous
homozygous
horrendous
hugeous
humongous
humorous
humungous
hydrogenous
hydrous
hygrophilous
hymenopterous
hypercautious
hyperconscious
hyperfastidious
hypogeous
hypogynous
ichorous
ichthyophagous
idolatrous
idoneous
igneous
ignominious
illustrious
impecunious
imperious
impervious
impetiginous
impetuous
impious
imporous
inauspicious
incautious
incestuous
incommodious
incongruous
inconspicuous
incredulous
incurious
indecorous
indigenous
industrious
inefficacious
infamous
infectious
infelicitous
ingenious
ingenuous
inglorious
inharmonious
inhomogeneous
iniquitous
injudicious
injurious
innocuous
innumerous
insalubrious
insectivorous
insidious
instantaneous
interreligious
intracutaneous
intravenous
invidious
iodous
irreligious
isochronous
isogamous
isomorphous
jealous
joyous
judicious
kabeljous
keratinous
kinkajous
laborious
lacteous
lactiferous
laminous
languorous
lanuginous
larcenous
lascivious
lecherous
leguminous
lepidopterous
lepromatous
leprous
libellous
libelous
libidinous
licentious
lichenous
ligamentous
ligneous
lipomatous
litigious
longevous
loquacious
lubricious
lubricous
luciferous
ludicrous
lugubrious
luminiferous
luminous
lupous
luscious
lustrous
luteous
luxurious
lymphomatous
macropterous
magnanimous
malarious
malicious
malodorous
manganous
manitous
marabous
marvellous
marvelous
meandrous
medicamentous
melanous
mellifluous
melodious
membranous
mendacious
meous
mercurous
meretricious
meritorious
mesophyllous
metalliferous
meticulous
miaous
micaceous
microlepidopterous
microphyllous
microporous
microsporous
microvillous
migrainous
miraculous
miscellaneous
mischievous
momentous
monadelphous
monecious
monestrous
monocotyledonous
monoecious
monogamous
monogynous
monophagous
monotonous
monstrous
mountainous
mucilaginous
mucinous
mucocutaneous
mucous
multifarious
multiparous
multireligious
multitudinous
murderous
murmurous
muticous
mutinous
mycetomatous
mycetophagous
mycophagous
myelogenous
myelomatous
myomatous
myrmecophilous
mysterious
myxedematous
myxomatous
nacreous
nauseous
nebulous
necessitous
necrophagous
nectarous
nefarious
nervous
neuropterous
nickeliferous
nidicolous
nidifugous
nimious
niobous
nitrogenous
nitrous
niveous
nocuous
nodous
nodulous
nonambiguous
nonaqueous
nonautonomous
noncancerous
nonconscious
noncontagious
noncontiguous
noncontinuous
nonferrous
nonfilamentous
nonfrivolous
nongaseous
nonglamorous
nongregarious
nonhazardous
nonhomogeneous
nonhomologous
nonindigenous
noninfectious
nonleguminous
nonluminous
nonmonogamous
nonnitrogenous
nonnutritious
nonobvious
nonpoisonous
nonporous
nonreligious
nonsensuous
nonserious
nonsimultaneous
nonsynchronous
nonunanimous
nonvenomous
nonviscous
notorious
nous
noxious
nubilous
nulliparous
numerous
numinous
nutritious
oblivious
obnoxious
obsequious
obstreperous
obvious
ocherous
ochreous
ochrous
odious
odoriferous
odorous
oestrous
officious
oleaginous
oleoresinous
oligophagous
olivaceous
ominous
omnifarious
omnivorous
onerous
oogamous
opprobrious
orchidaceous
organophosphorous
orgulous
orthotropous
osmious
osmous
osseous
ostentatious
outrageous
overambitious
overanxious
overcautious
overconscientious
overconscious
overcredulous
overfastidious
overgenerous
overingenious
overobvious
overscrupulous
overserious
oversolicitous
oversuspicious
overzealous
oviparous
ovoviviparous
ozonous
pachydermatous
palladous
papilionaceous
papillomatous
pappous
parenchymatous
parlous
paronymous
parous
parsimonious
patulous
pectinaceous
pediculous
pellagrous
pendulous
pentamerous
penurious
percutaneous
perfidious
perigynous
perilous
peritrichous
perjurious
pernicious
perspicacious
perspicuous
pertinacious
pervious
pestiferous
petalous
petrous
phosphorous
phycomycetous
phytophagous
piceous
pileous
pilous
pious
piscivorous
piteous
platitudinous
plenitudinous
plenteous
plumbous
plunderous
pluvious
poaceous
poisonous
polyandrous
polychotomous
polyestrous
polygamous
polygynous
polymorphous
polyonymous
polypetalous
polyphagous
polyphonous
polypous
polysemous
polystichous
pomaceous
pompous
ponderous
populous
porcelaneous
porcellaneous
porous
portentous
posthumous
poyous
precancerous
precarious
precious
precipitous
precocious
preconscious
predaceous
predacious
preposterous
prestigious
presumptuous
pretentious
previous
primiparous
prodigious
prognathous
prolegomenous
promiscuous
propitious
prosperous
proteinaceous
pseudomorphous
pseudonymous
pseudoparenchymatous
pugnacious
pulchritudinous
pulpous
pumiceous
punctilious
pusillanimous
pyritous
quadrumanous
querulous
racemous
rambunctious
ramous
rampageous
ramulous
rancorous
rapacious
rapturous
raucous
ravenous
rebellious
rectitudinous
religious
rendezvous
repetitious
resinous
rhizomatous
ridiculous
righteous
rigorous
rimous
riotous
rivalrous
robustious
roisterous
rosaceous
rosinous
rubious
ructious
rufous
rugous
ruinous
rumbustious
sabulous
sacrilegious
sagacious
sajous
salacious
salubrious
salutiferous
sanctimonious
sanguineous
sanious
sapajous
saphenous
saponaceous
saporous
saprophagous
sarcomatous
sarcous
savorous
saxicolous
scabious
scabrous
scandalous
scarious
schizogonous
scirrhous
sclerenchymatous
sclerous
scoriaceous
scrofulous
scrumptious
scrupulous
scurrilous
sebaceous
seditious
sedulous
seleniferous
selenous
semiautonomous
semiconscious
semilustrous
seminiferous
semiprecious
semireligious
sensuous
sententious
sepalous
sequacious
serendipitous
sericeous
serious
serotinous
serous
serpiginous
setaceous
setous
setulous
siliceous
silicious
simious
simultaneous
sinistrous
sinuous
slanderous
slaughterous
slumberous
slumbrous
socioreligious
solanaceous
solicitous
sombrous
somniferous
sonorous
soporiferous
sorcerous
sous
spacious
specious
spermous
sphagnous
spinous
spiritous
spirituous
splendiferous
splendorous
splendrous
spontaneous
sporogenous
spumous
spurious
squamous
stannous
steatopygous
stercoraceous
stertorous
stoloniferous
stratous
strenuous
stridulous
strumous
struthious
studious
stupendous
stuporous
subaqueous
subbituminous
subconscious
subcoriaceous
subcutaneous
suberous
subreptitious
subterraneous
succedaneous
sudoriferous
sulfurous
sulphureous
sulphurous
sumptuous
superambitious
supercautious
supercilious
superfluous
superluxurious
superstitious
suppositious
supposititious
surreptitious
suspicious
susurrous
sympetalous
symphonious
syncarpous
synchronous
synonymous
talcous
tautologous
tedious
temerarious
tempestuous
tenacious
tendencious
tendentious
tendinous
tendrilous
tenebrious
tenebrous
tenuous
terraqueous
terricolous
terrigenous
testaceous
tetradynamous
tetramerous
thallous
theonomous
thermophilous
thous
thunderous
timeous
timorous
tinamous
titaniferous
titanous
torous
tortious
tortuous
torturous
traitorous
transcutaneous
transpicuous
trappous
treacherous
treasonous
tremendous
tremulous
trichinous
trichotomous
trimerous
triquetrous
troublous
tuberculous
tuberous
tubulous
tufaceous
tuffaceous
tumorous
tumulous
tumultuous
turacous
typhous
tyrannous
ubiquitous
ulcerous
ultracautious
ultrafastidious
ultraglamorous
ultrahazardous
ultraserious
umbelliferous
umbrageous
unadventurous
unambiguous
unambitious
unanimous
uncensorious
unceremonious
unchivalrous
unconscious
uncontentious
uncourageous
unctuous
uncurious
unenvious
unfamous
unfastidious
unfossiliferous
unfrivolous
ungenerous
unglamorous
ungracious
unhumorous
unmalicious
unmelodious
unostentatious
unpretentious
unpropitious
unprosperous
unreligious
unrighteous
unscrupulous
unserious
unsuspicious
untimeous
uproarious
uranous
urinous
usurious
uveous
uxorious
vacuous
vagarious
vainglorious
valorous
vanadous
vaporous
various
venomous
venous
venturous
venulous
veracious
verdurous
verisimilitudinous
verminous
vertiginous
vexatious
vicarious
vicious
vicissitudinous
victorious
vigorous
villainous
villous
vinaceous
vinous
violaceous
viperous
viraginous
virtuous
viruliferous
viscous
vitreous
vivacious
viviparous
vociferous
voluminous
voluptuous
vomitous
voracious
vulturous
wamefous
wondrous
xanthous
xerophilous
xylophagous
zealous
zincous
zoophilous
zygodactylous

List all words ending with ous, sorted by length or by how common the words are.

New Search

Some random words: pe   jealous   chablis   akimbo   actin   ctenidia   eject  


This is not a dictionary, it's a word game wordfinder.   -   Help and FAQ   -   Examples   -   Home

Privacy and Cookies Policy - Share - © Copyright 2004-2017 Morewords.com - 71.522mS